Yhdistyksen säännöt

Vastakarva, Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineen ainejärjestö

Säännöt
(10.10.2012)


1§ Järjestön nimi ja kotipaikka

Järjestön nimi on Vastakarva ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Vastakarva on Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineen ainejärjestö.

Vastakarva on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Järjestön tarkoitus on rakentaa siltaa sukupuolentutkimuksen opiskelijoiden välille eri tiedekunnissa ja edistää sukupuolentutkimuksen asemaa yliopistossa ja yhteiskunnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö
1) järjestää keskustelu-, tiedotus- ja muita vapaa-ajan tilaisuuksia;
2) ylläpitää keskustelua opetuksesta ja tutkimuksesta;
3) ylläpitää yhteyksiä ja vaikuttaa tiedekuntaan sekä erilaisiin opiskelijajärjestöihin;
4) voi tehdä esityksiä ja aloitteita Helsingin yliopiston hallintoelimille sekä tarvittaessa yliopiston ulkopuolisille tahoille;
5) voi tarvittaessa ryhtyä muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.

Toimintansa tukemiseksi järjestö voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Järjestö voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Järjestön tarkoitus ei ole tuottaa voittoa.

3§ Jäsenet

Vastakarvan varsinaisiksi jäseniksi ovat tervetulleita kaikki Helsingin yliopiston opiskelijat sekä muut sukupuolentutkimuksesta kiinnostuneet myös yliopiston ulkopuolelta.

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Sen, joka tahtoo liittyä järjestön jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan järjestölle. Hallitus hyväksyy kokouksissaan uudet jäsenet.

Jäsenrekisteriä ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, paitsi ylioppilaskunnalle erityisen painavasta syystä ylioppilaskunnan niin pyytäessä.


4§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta järjestön kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen järjestöstä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on järjestöön liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään järjestössä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut järjestöä tai ei enää täytä laissa taikka järjestön säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Päätöksessä on mainittava erottamisen syy.

Jäsen ei ole kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

6§ Hallitus

Järjestön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan suostumuksensa antaneista ehdokkaista.

Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan, opintovastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Järjestön nimen kirjoittaminen

Järjestön nimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Vähintään toisen allekirjoittajista tulee olla hallituksen varsinainen jäsen.

Järjestön allekirjoituksessa tulee olla järjestön nimi ja nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Järjestön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle/varatoiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan/varatoiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

Järjestöllä on vähintään yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

9§ Järjestön kokoukset

Järjestö pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Järjestön kevätkokous pidetään tammi-helmikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun järjestön kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisi (5) järjestön äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Järjestön kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Järjestön kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava järjestön kokous koolle vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, järjestön kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Kokouskutsuun on liitettävä myös esityslista.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/varatoiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli järjestön jäsen haluaa saada jonkin asian järjestön kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Pöytäkirjan laatiminen

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja.

Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava sekä vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja järjestön purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja järjestön purkamisesta on tehtävä järjestön kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai järjestön purkamisesta.
Säännönmuutoksista on ilmoitettava välittömästi myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle.

Järjestön purkautuessa kerätyt varat lahjoitetaan Helsingin yliopiston kirjastolle uusia sukupuolentutkimusta koskevia hankintoja varten. Järjestön tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s